news information
Wiadomo?ci i informacje

03

2019-09

na ca?ym ?wiecie w bran?y mody. co si? sta?o?
?ród?o artyku?u:buty, chiny Otwarcia strony:6029 Czas wydania:2019-09-03 01:33:20
- buty, chiny - wiadomo?ci w szwajcarii. wed?ug ?róde?, w ramach grupy towarów luksusowych i louis vuitton é chlo, dyrektor kreatywny jest praw? r?k? Ghesqui re nicola zamierza zatrudni? natasz? natasz? Ramsay-Leyi Ramsay-Leyi negocjacje do jego zespó?.
louis vuitton é chlo, dyrektor kreatywny na natasz? Ramsay-Leyi praw? r?k?.
mówi si?, ?e na pocz?tku przysz?ego roku Ramsay-Leyi natasz? w pary?u, by po oko?o tygodniu mody mi?dzy 28 lutego, 8 marca, przed?u?enie okresu i louis vuitton, podejmuje decyzj?, czy obecny dyrektor kreatywny, clare wright é chlo, w tym samym czasie, ale tak?e nowych wyborów.é chlo, jednak w prasie, w odpowiedzi rzecznik to plotka.
najni?sze ceny w pary?u jako torebki w chinach w dziedzinie turystyki konsumentów lub stymulacji wzrostu konsumpcji we francji
wed?ug danych bloomberg, torebki do ceny w euro pomi?dzy 6974 4250 eur cena zale?y od konsumenta, w szczególno?ci w regionie.raport mówi, ?e francja jest w torebki dla najni?szej ceny zakupu towarów luksusowych, najbardziej lubi chińskie ceny dla konsumentów, prawie 50% oznacza, ?e mo?na kupi? jeszcze jedn? podró? do pary?a, drogie torebki na szczeblu lokalnym.w zwi?zku z tym, ?e przemys?, torebki na ca?ym ?wiecie, we francji w najni?szej ceny dla konsumentów, to b?dzie znów wzbudzi?o we francji w chinach nasilenia ruchu.
z lafayette. karl lagerfeld Avenir marki buick wspó?pracy transgranicznej w wysokiej
w dniu 15 grudnia buick, sas, general motors og?osi?, ?e marka wysokiej i karl lagerfeld. Avenir wspó?pracy transgranicznej, Avenir wspólnie stworzy? model sztuki nowej generacji auta.karl lagerfeld potwierdzi? równie?, ?e w tym samym czasie, z dnia 19 grudnia 2016 r. w szanghaju mi?osierdzia w nocy cyfrowy sposób festiwal mody, b?dzie równie? znany jest ?wiadkiem wielu Avenir razem na obiad, po raz pierwszy buick wspó?pracy transgranicznej i karl lagerfeld.
cechy: evisu odkupu, $40 milionów dolarów prawa do sprzeda?y detalicznej w chinach
w ?rod?, japonii, ?e takie cechy: evisu group limited, jeansow? mark? na Cassia konsumpcji na rynku w zwi?zku z funduszy prywatnych inwestycji, to ponowne inwestowanie kapita?u do macierzystych wsparcie partnerów w spó?ce joint venture w chinach trading co., (...). cena odkupu odpowiednich praw i interesów, 40 milionów dolarów.cechy: evisu group limited, kalambur, prezes i dyrektor generalny jest najwi?kszym udzia?owcem david brand, powiedzia?, ?e w ci?gu ostatnich kilku lat wspó?pracy z chinami, jako partnerów w spó?ce joint venture w chinach, rozpoznawalno?? marki o ustanowienie miejsca i marek, my?l?, ?e teraz jest jego integracji z jego dzia?alno?ci w chinach. idealny okres dzia?alno?ci.
przekazywania komisji przez nielegalnej sprzeda?y oem tylko fa?szywe roszczenia matki cheng mody 2,5 mln.
zgodnie z szanghaju w mediach, przez przekazywanie w szanghaju. szczerze 旺瑪 mody ltd. komisja, jako przyjaciele group ", tylko" i "pod flag? VEROMODA" produkcja odzie?y.旺瑪. w procesie produkcji w?asnej produkcji i sprzeda?y bez zgody klienta. makoto mody ", tylko przyjaciele group w ramach marki odzie?y", "mody VEROMODA group". szczerze, ?e naruszenie mody, ich roszczeń 250 milionów.w zwi?zku z tym, szczerze, nie 旺瑪 mody. 旺瑪 ust, przetwarzania, do s?du.
spowolnienie wzrostu i h & m, w listopadzie ponownie poni?ej oczekiwań.

dzisiaj mody Hennes&Mauritz szwedzkiej grupy jej, ?e w sprawozdaniu, w walucie lokalnej, w listopadzie, ca?kowita wielko?? sprzeda?y wzros?a o 9%, w porównaniu z dalszego spowolnienia wzrostu jest ni?sza ni? 10 miesi?cy oczekiwania, analityk finansowy z 11% do 15%.do dnia 30 listopada w roku bud?etowym, h & m, w walucie lokalnej, dochody ze sprzeda?y wzros?a o 7% do 2228.2 mln sek, czyli 242.2 mld dolarów.

??cznie w danym roku bud?etowym nowych sklepów, h & m, w tym samym czasie 427 handlu elektronicznego, poprawia koncesji, aktualizacja i rozszerzenie ?rodków.od 30 listopada tego roku liczba sklepów na ca?ym ?wiecie, h & m, który w listopadzie na 4351, w?ród nowych sklepów, 82.w 2017 r. h & m w tym roku do 31 stycznia pe?nej publikacji sprawozdania na temat wyników.
OVS we w?oszech w trzecim kwartale odzie?y marki dalsze spowolnienie wzrostu ze wzgl?du na ciep?ej zimy
ze wzgl?du na ciep?y klimat we wrze?niu tego roku, w pa?dzierniku tego roku bud?etowego, w grupie pierwszych dziewi?ciu miesi?cy, od OVS 4,7% wzrost sprzeda?y netto do 4,0% w pierwszej po?owie ca?kowitej sprzeda?y spadek odnotowa?a, 9.862 mld eur; w roku 1.259 ebitda wzros?a do 6,5 mld eur do kwoty ebitda, mar?a zysku, skutecznej kontroli kosztów i korzy?ci z zakupu. 30 punktów bazowych w celu poprawy i 12,8% rocznego zysku netto przed opodatkowaniem do 8,8%, wzros?a do 7690 mln eur.marek mody i jego osi?gni?cie parytetu upim odzie?y marki OVS odnotowano 3,7% i 5,6%, odpowiednio do wzrostu.sk?ada si? g?ównie z okresu rozwoju sieci sprzeda?y detalicznej sprzeda?y nowych ekspansja mi?dzy grupa bezpo?redniej sprzeda?y w sklepach 28 innych sklepów i 114 otwarto mi?dzy jednego lub wi?cej lat, podczas gdy sprzeda? w sklepach s? zaburzenia pogody jest negatywny wp?yw.
dostawcy energii elektrycznej dla pomy?lnego przej?cia w wielkiej brytanii 5 miesi?cy Boohoo.com zosta? po raz czwarty oczekiwanych
w ?rod? znowu zwi?kszy? w brytyjskim stylu grupy dostawców energii elektrycznej do oczekiwanych Boohoo.com grupy, to ju? czwarty raz w ci?gu ostatnich 5 miesi?cy. w gór?.oczekuje si?, ?e w przysz?ym roku Boohoo.com kończ?cym si? najpó?niej do końca marca 38%-42% 2017 b?dzie wzrost dochodów podatkowych, pocz?tkowo przewidywano tylko wynosi 30% - 35%, od 25 do 30%.mówi si?, ?e czarny pi?tek wzrost oczekiwań silnego g?ównie przez grupy transakcji dzia?ania zach?caj?ce, ponadto d?wigni finansowej, EBITDTA dalszej poprawie, oczekuje si?, ?e mar?a zysku w wysoko?ci 11% w roku bud?etowym.w mi?dzyczasie, grupa og?osi?a równie?, ?e trzy z 21 330 mln gbp company ltd, zakup ubrania w oko?o 66% udzia?ów.
dobre wie?ci od 2016 r. wyniki za rok grupa og?osi?a, ?e dywidendy okresowe
mo?e w czwartek. grupa og?osi?a, ?e b?dzie 1,5 eur w roku obrotowym 2016 wyp?aca? dywidendy okresowe na akcj?.wed?ug sprawozdania grupy, 18 stycznia, na gie?dzie w dniu wyp?aty dywidendy) przed zamkni?ciem, 16 stycznia.mo?e w tym roku grupa gucci i chmury saint laurent solidnych wyników w sektorze towarów luksusowych, znajduj? si? w grupie, w dniu 30 wrze?nia. do wzrostu dochodów do trzeciego kwarta?u nale?y do 8 miliardów euro, z czego prosto w tym roku po raz pierwszy w punktach sprzeda?y odnotowano roczny dochód dwucyfrowy wzrost, tj. 10,5%.od trzech miesi?cy do corocznego wzrostu, za udzia? w akcji 19.63% grupy 263.92 209 eur, warto?? rynkowa wynosi oko?o 2 miliardów euro.
rupert murdoch 146 milionów dolarów, ?eby kupi? sky tv
w dniu 16 grudnia w pekinie, w porannych wiadomo?ciach w czasie amerykańskiej gazety, magnat, reuters poinformowa?, ?e rupert murdoch w xxi wieku (pod Twenty-First century fox fox osi?gni?to porozumienia, 146 milionów dolarów z ceny zakupu sky tv (niebo), transakcja ta flaga mo?e wzmocni? murdock w ca?ej europie i ameryce kontynentalnej, w ramach pomocy mediów z "imperium", to wideo konkurencyjnych dostawców us?ug itp.
aaron levine, jako A&F mianowania wiceprezesa dzia?u projektowania konstrukcji instalacji dla kobiet i m??czyzn.
marek abercrombie & fitch, amerykański dresy, kobiety, aby powa?nie poprawi? swoje produkty jako aaron levine, mianuje wiceprezesa dzia?u projektowania konstrukcji instalacji dla kobiet i m??czyzn.aaron levine. pracowa? jako dyrektor departamentu, teraz oficjalnie projekt powo?ania, wiceprezes dzia?u projektowania dla kobiet, stanowisko dyrektora projektu przez przedsi?biorstwo utworzone przed do szasz, kristina A&F pieni?dzy kristina szasz, tommy hilfiger, ale równie? w europie. pracowa? jako dyrektor projektu i karl lagerfeld.
oficjalna strona producenta chińskiego. Firmenich szwajcarii w przysz?ym roku wprowadzono nowe fabryki perfum w chinach.
w przemy?le perfumeryjnym, genewa, szwajcaria, deklaracji dostawcy, w czwartek Firmenich fir i og?osi?, ?e jego ustanowienia chińskiego i chińskiego partnera Firmenich.com.cn zosta? oficjalnie zaprezentowany na oficjalnej stronie internetowej, która obejmuje innowacji, badań i zarys, itp.Ghostine dyrektor naczelny gilbert jest przekonany, ?e na rynku chińskim, angielskim na stronie internetowej dla grupy, ma znaczenie strategiczne.w chinach, obecnie sk?ada si? z trzech Firmenich nowych zak?adów produkcyjnych, z siedzib? w przysz?ym roku.
buty adidas, oficjalnie pierwszy 3d na widowni
adidas zawsze podkre?la, ?e w ostatnim roku jego rozwój innowacyjnych przedsi?biorstw Futurecraft korzy?ci, to projekt, w którym rozwój druku 3d wielkie buty.pierwszy 3d buty adidas w dniu 15 grudnia, zosta? przez sprzeda? butów, które Primeknit technologii druku 3d z cholewkami z ograniczonej sprzeda?y, ale nie nale?y do produkcji seryjnej wersji programu, obecnie.w 3d buty marki znajduje si? w nowym jorku, tokio i londynie sklep Confirmed sprzeda?y konsumentom wniosku przez adidas 333 dolarów z rezerwacji.
Tiffany&Co, boj?c si?, ?e dochody z nowojorskiej policji w sklepie dla konsumentów na rzecz ustanowienia marki otwarcia na skróty.
- przysz?y prezydent stanów zjednoczonych, zosta? wybrany przez ca?y dzień, poniewa? molestowanie przeciwko trump tower ma powa?ny wp?yw na ludzi wokó?, w tym gucci, armani, tiffany i ralph lauren sklepów du?ych luksusowych marek, w codziennej dzia?alno?ci.protesty na Tiffany&Co pozby? si? obsesji, nowy jork, usa, aby przewodzi? porozumienia i wspó?pracy policji w dziedzinie kontroli przep?ywu, marka klasyki, w szczególno?ci z tiffany blue produkcji ustanowiono barykady, specjalnie dla konsumentów i protestuj?cych. oddziela si? kana?.w tym samym czasie wzd?u? drogi, który b?dzie sta? na stra?y tiffany blue szalik, nosi? jednolite z reklamy.
christophe Chenut i chris gay world jako dyrektor agencji modelek w po??czeniu z elity
wed?ug agencji modelek Christosphe og?osi?a, ?e elita, który zostanie powo?any na Chenut i chris, by?y zast?pca naczelnego dyrektora, który zast?pi? john haki.po obj?ciu urz?du b?d? dzieli? odpowiedzialno?? za ich dzia?alno?ci grupy, na ca?ym ?wiecie i konsolidacji i wzmocnienia wiod?cej pozycji w tym samym czasie zg?asza si? do zarz?du.lacoste, christophe Chenut pracowa? jako dyrektor grupy kobiet, chris, który pracowa? w jako dyrektor wykonawczy agencji modelek model zarz?dzania, które posiada bogate do?wiadczenie.po tym, kiedy uda?o si? odkry? chris gejem, w tym Jener adriana lima i liu willow smith, kendall.

Zaloguj si?, aby zobaczy?
Konto:
Has?o:
日本一级A片中文字幕免费