news information
Wiadomo?ci i informacje

03

2019-09

Dziesi?ciu kandydatów na najlepszy przypadek do optymalizacji i modernizacji przemys?u obuwia Wenling
?ród?o artyku?u:Zhejiang NewsName Otwarcia strony:4363 Czas wydania:2019-09-03 01:25:19
Taizhou Shilin Shoes Co., Ltd.


Nazwa sprawy: Mistrz Footwear Enterprise Yield per Mu


Zalecenia Powody: Taizhou Shilin Shoes Co., Ltd. stale wzmacnia badania i rozwój technologii oraz innowacje w zakresie produktów, tworzy w?asn? mark? i ustanawia w?asne kana?y bezpo?redniego obrotu w Rosji, Polsce i innych krajach.Co roku opracowuje si? wi?cej ni? 3000 -nowe produkty, a koszty rozwoju (w tym za granic?) s ? tak wysokie jak 12 -milionowy yuan, który jest znacznie wy?szy ni? udzia? inwestycji w badania i rozwój przedsi?biorstw w skali miasta, które stanowi? 3% dochodów.Dzi?ki promowaniu "wymiany maszyn" i poprawie jako?ci produktu, w 2017, Shilin przemys? obuwniczy zaj?? drugie miejsce w wykazie dziesi?ciu czo?owych przedsi?biorstw przemys?owych z ca?kowit? powierzchni? 2423 metrów kwadratowych, obszar budowy 10673 metrów kwadratowych, roczne przychody ze sprzeda?y 182 milionów yuan i ca?kowit? kwot? podatków i op?at 104.8 milionów yuan.Nie, jeden.
Zaloguj si?, aby zobaczy?
Konto:
Has?o:
日本一级A片中文字幕免费