our history
Historia rozwoju
 • w 1990 r.
  warsztaty w 1990 r. rozpocz??a si? 8 osób
 • w 1992 r.
  w 1992 roku rozpocz??a si? budowa
 • w 2000 r.
  w 2000 roku przeniós? si? do rozszerzenia, adres: fabryka wenling miasto teraz na 7. ulicy.fabryka fabryk ponad 2000 ludzi, ponad 15000 metrów kwadratowych.zimno ci po raz pierwszy kontakt jest m?skie, stopniowo rozszerza? pu do produkcji ró?nych typów (np. cementowe buty m?skie buty, zimno mi, zimno ci zimno ci buty dzieci?ce, itp.)
 • w latach 2001 - 2002
  w latach 2001 - 2002 nazywa? si? wiarygodnym jednostki
 • w latach 2003–2004
  przez dwa lata z rz?du. w 2003 zosta? wybrany do podatnika, a kolejne wstrzykni?cie i linii produkcji, pocz?wszy od produkcji cementowe buty, do 15 tys. par dziennie.
 • w 2005 r.
  w 2005 r. przedsi?biorstwo ratingu aaa zdolno?ci kredytowej przedsi?biorstw
 • w 2006 r.
  w 2006 r. przedsi?biorstwa eksportuj?ce zosta?y ocenione jako gwiazda
 • w latach 2007 - 2008.
  zdolno?ci kredytowej przedsi?biorstw w 2008 r. przedsi?biorstwo ratingu aaa, zosta? nazwany zosta? nazwany city, podatnicy, g?ównie przedsi?biorstw przemys?owych.ilo?? pozytywnych przemian w fabryce stopniowo prowadzi g?ównie nacisk na bardziej skupi? si? na jako?ci, udzia? zwi?ksza si? do europejskich klientów, blisko linii.pojazdem na dodatkowe, jedn? ig?? do formowania dwóch, trzech z ka?dego dnia oko?o 8000 - dostosowanie wydajno?ci.
 • w 2009 r.
  w 2009 r. przyznano pi?? przedsi?biorstw, ?rodowiska, badań, staje si? mi?kkie.KELAIFENG stworzy? swój w?asny sukces w odniesieniu do marki i znaku towarowego.
 • w 2010 r.
  w 2010 r. zosta? wybrany jako podatnicy, integralno?ci jednostki.
 • w roku 2011-2016
  2011-2016 r. przedsi?biorstwo ratingu aaa zdolno?ci kredytowej przedsi?biorstw podatnicy, nazwany zosta? nazwany city, kluczowych przedsi?biorstw przemys?owych itp.
Zaloguj si?, aby zobaczy?
Konto:
Has?o:
日本一级A片中文字幕免费